MENY

Kvalitetsvurdering av materiell til kartlegging og diagnostisering

Lesesentert har laget en oversikt over kartleggings- og diagnostiseringsmateriell og veilednings- og støttemateriell, innenfor språk, lese- og skrivevansker. Her kan du lese om hvilke vurderinger som ligger bak denne oversikten.

Oversikten bygger på svar fra en spørreundersøkelse som ble sendt til kommunale og fylkeskommunale PPT-kontor i samråd med Utdanningsdirektoratet; informasjonsinnhenting på nett og Lesesenterets egen fagkompetanse.

Materiellet innenfor området språk er valgt ut med bakgrunn i språklige ferdigheter relatert til lese- og skrivevansker. Oversikten er i alfabetisk rekkefølge og delt inn i områdene lesing, språk, skriving, hjelpemidler og filmer.  

Utvalget av kartleggingsverktøy som senteret presenterer i forbindelse med utredning av språk-, lese- og skrivevansker er veiledende. Det er vurdert som kvalitativt godt, på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kartleggingsmateriellet skal ha et tydelig teoretisk fundament som er i tråd med tidsaktuellforskning på fagfeltet. Dette vil styrke validiteten på kartleggingsverktøyet. Videre ansees det som ekstra kvalitetssikring når kartleggingsverktøyet benyttes i nasjonal og internasjonalt forskning.
   
 • For de testene som er standardiserte/normerte stilles det krav til normgrunnlaget. Normene må i størst mulig grad være basert på kriterier som anses som dagsaktuelle, både i innhold og spredning i normalfordelingen i den norske populasjonen. Det vil si standardiserte tester som er normert på norske og/ eller grupper av norske, svenske og danske barn.
   
 • I noen tilfeller er eldre tester inkludert i utvalget, på tross av at testene ikke inneholder normer av nyere dato. Testene er likevel inkludert da de belyser sentrale ferdigheter innen fagfeltet der det ikke er utviklet nyere kartleggingsverktøy.
   
 • Kartleggingsverktøy som stiller krav til spesifikk fagkompetanse hos den som skal utføre kartleggingen, ansees som å ha en kvalitativ styrke.
   
 • Informasjon om og bestilling av kartleggingsmateriellet må være lett tilgjengelig på nett eller hos leverandør. 

Presisering av noen begreper anvendt i oversikten av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Beskrivelsen av testene i kategorien formål er hentet direkte fra kartleggings- verktøyenes omtale av seg selv. Arbeidsgruppen ved Lesesenteret har ikke gjort en egen vurdering av hvorvidt testbeskrivelsene er valide.

Under kategorien faglig område/ ferdigheter er testenes deltester eller indekser listet opp. 

Målgruppe viser til hvilken aldersgruppe testen er ment for, samt spesifikasjoner dersom testen er utviklet for en spesiell brukergruppe. Kartleggingsverktøyene kan også brukes på personer som er eldre enn antatt aldersgruppe uten bruk av aldersnormer og med kvalitativ vurdering.

Kvalifikasjon: Å kartlegge språk-, lese- og skrivevansker krever kompetente fagpersoner. Denne kompetansen innebærer et minimum av forkunnskaper om fagområdet språk, lesing og skriving, samt kartlegging. I oversikten nedenfor viser Kompetansekrav til utdanningskrav. I tillegg framkommer det eventuelle ytterligere krav som krav om innføringskurs og krav om sertifisering.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at resultater på Norsk fonem test og Logopedlagets Språklydsprøve ikke stiller spesifikke kompetansekrav til gjennomføring av testene.  Tolkning av disse testene krever imidlertid fagspesifikk kompetanse, og bør gjøres i samråd med logoped.

Veilednings- og støttemateriell:

Innen fagfeltet språk, lesing og skriving er det utviklet relativt store mengder veilednings- og støttemateriell så vel som læringsressurser. Det har derfor vært nødvendig å legge fram en oversikt over et begrenset utvalg ut fra gitte kriterier.  Oversikten kan derfor ikke ansees som en komplett liste.

Læringsressurser er utviklet som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten nedenfor over veilednings og støttemateriell. 
 

Ved utvelgelse av veilednings og støttemateriell har vi satt følgende kriterier:

 • Veiledningsmateriell skal ha en klar teoretisk forankring i tråd med som er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet.
 • Veiledningene skal presentere praktiske/ metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak for brukergruppen.  Veiledningene foreligger med og uten støttemateriell.
   

Kompensatoriske hjelpemidler

Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for brukergruppen vår. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten veiledninger.  I oversikten nedenfor henvises det så langt det har vært mulig til fagartikler som er veiledende i forhold til bruken av hjelpemiddelet.
 

Presisering av begrepet formål anvendt i oversikten av veilednings- og støttemateriell

Veiledningsmateriellet gir i varierende grad en tydelig beskrivelse av eget formål. I oversikten av veiledningsmateriell har vi derfor i noen tilfeller lagt vår faglige forståelse til grunn for vurdering av formålet.