MENY

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering

På disse sidene finner du en oversikt over materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk-, lese- og skrivevansker, og veilednings- og støttemateriell. Materiellet er valgt ut basert på valgte kriterier.

Det finnes mange spesialpedagogiske støtteverktøy, men kvaliteten på disse er varierende. På disse sidene finner du en oversikt over tilgjengelig materiell til kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte, innenfor områdene språk, lese- og skrivevansker. Denne oversikten representerer ikke anbefalinger fra Lesesenteret, men materiellet er valgt ut basert på en rekke faglige kriterier:  

Kartleggingsmateriellet skal ha et tydelig teoretisk fundament som er i tråd med tidsaktuellforskning på fagfeltet.
For de standardiserte/normerte testes stilles det krav til at normene i størst mulig grad må være basert på dagsaktuelle kriterier, både i innhold og spredning i normalfordelingen i den norske befolkningen.
Noen eldre tester er inkludert i utvalget. Disse belyser sentrale ferdigheter innen fagfeltet der det ikke er utviklet nyere kartleggingsverktøy.
Kartleggingsverktøy som stiller krav til spesifikk fagkompetanse hos den som skal utføre kartleggingen, ansees som å ha en kvalitativ styrke.
I tillegg må informasjon om og bestilling av kartleggingsmateriellet må være lett tilgjengelig på nett eller hos leverandør. 

Les mer om kriteriene som ligger til grunn for utvelgelsen.

Oversikten er utarbeidet av Lesesenteret, og skal gi PP-tjenesten informasjon om tilgjengelig materiell til bruk i utrednings- og sakkyndighetsarbeid, og når de skal bistå barnehager og skoler i systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på. Materielloversiktene skal revideres jevnlig.

Viktigheten av tidlig innsats i språk, lesing og skriving er veldokumentert. PP-tjenesten skal være en god støttespiller for barnehage og skole i et forebyggingsperspektiv, og slik at barn med språk-, lese- og skrivevansker kan få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Denne oversikten over relevant materiell er et bidrag til å heve kvaliteten i arbeidet med barn, unge og voksne, slik at de blir fanget tidlig opp og får den hjelpen de har behov for.

Kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen av materiell.

Materiell:

Kartleggings- og diagnostiseringsmateriell innenfor språk, lesing og skriving.

Veilednings- og støttemateriell

Les også:

Språkløyper: Kartlegging av leseferdigheter Kompetansepakken om kartlegging i Språkløyper tar opp hvorfor det er viktig å kartlegges elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. Pakken gir eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og tar opp hvordan man kan benytte resultater fra kartleggingsprøvene for å følge opp elever.