MENY

Lesing og skriving i naturfag

Filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg for 4. trinn ved Tanem oppvekstsenter i Klæbu kommune. Undervisningsopplegget går over tre dager, og filmen viser hvordan lærer Fredrik Gustavson tar elevene gjennom førlesingsaktiviteter, lesing, forberedelser til skriving og det ender opp med skriving av en fagtekst.

Temaet elevene jobber med er verdensrommet. Dette er et tema elevene kan mye om fra før. Førlesningsaktivitetene begynner derfor med å aktivere noe av denne forkunnskapen gjennom en brainstorming. Etterpå leser elevene fagteksten med BISON-blikk. Det gir en mulighet for å innlæring av nye begreper som legger grunnlaget for en bedre forståelse når elevene skal lese teksten.

I selve lesingen av fagteksten viser filmen hvordan man kan variere leseaktivitetene slik at flest mulig elever får med seg innholdet. Vi ser hvordan elevene leser teksten individuelt, hvordan læreren leser høyt for elevene og hvordan elevene leser høyt for hverandre; alt supplert med plenumsdiskusjoner og forklaring av fagbegreper.

Den tredje sekvensen viser hvordan klassen forbereder seg til å skrive en fagtekst om temaet. Læreren har laget en oppgave der elevene får bruke fagstoffet de har arbeidet med. I tillegg får elevene kriterier for hvordan teksten skal være, og de får oppgitt hvem de skal skrive til. For å gi ytterligere støtte til fagskrivingen lager klassen i fellesskap et strukturert tankekart over temaet verdensrommet.

I den siste sekvensen ser vi hvordan elevene skriver selve fagteksten. Den viser hvordan begynner med å skrive hoveddelen i fagteksten, og at de først etter å ha skrevet hoveddelen skriver innledning og avslutning ved hjelp av plenumsstyrt undervisning. I tillegg gir elevene respons på tekstene til hverandre ut fra to forhåndsgitte spørsmål.

Spørsmål til diskusjon:

  1. Hva er bra med dette undervisningsopplegget?
  2. Hvilke fordeler er det med å ta i bruk flere ulike førlesningsaktiviteter?
  3. Hva oppnår elevene ved å bruke BISON-blikk på fagteksten?
  4. På hvilken måte fungerer tankekartet som støtte for skriving av fagtekst i naturfag?
  5. Hva oppnår elevene ved å gi respons til hverandre?