Samarbeid med Lesesenteret

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen språk i barnehagen, lesing og leseopplæring. Senteret en naturlig samarbeidspartner for skoler og barnehager som ønsker å satse på kompetansen til sine ansatte.

4 par hender over hverandre - danner stjerne av armer

Lesesenteret har lang erfaring med praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, kommuner og barnehager. 

Samarbeid og partnerskap med skolesektoren

I Stortingsmelding 21 (2016-17): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen  stiller regjeringen strengere krav til kommuner og fylkeskommuner om å jobbe systematisk for å bedre læringsmiljø og læringsutbytte. Dette gir kommuner og skoler større handlingsrom til å drive systematisk skoleutvikling. 

Gjennom "Desentralisert kompetanseutvikling" (Dekom) skal kommuner samarbeide og bygge nettverk med lærerutdanninger og universitets- og høyskolesektoren. 

Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger kan Lesesenteret bidra med blant annet kompetanse inn i det faglige innholdet i satsinger på lesing, være med på å utforme og organisere kompetanseutvikling og veilede ressurspersoner og nettverk.

Dersom lesing er et ønsket tema for kompetanseutviklingen kan det å involvere Lesesenteret være et godt valg.

Samarbeid og partnerskap med barnehagesektoren

Ordningen for regional, barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom) gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager og skoler i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger er Lesesenteret en aktuell aktør å involvere i dette arbeidet for barnehageeiere og barnehager over hele Norge. Vi har spisskompetanse på språkutvikling og språkstimulering, språkvansker og flerspråklighet, progresjon og tidlig innsats. Vårt arbeid tar utgangspunkt i den norske helhetlige barnehagetradisjonen, og er forankret i rammeplanen for barnehagen.

Lesesenteret kan støtte og veilede ressurspersoner, være en partner ved utvikling av faglige nettverk, eller være med på laget når barnehageeiere ønsker å utvikle egne strategier eller overordnede planer. 

Et partnerskap med Lesesenteret betinger at vi kommer så tidlig som mulig inn i prosessen, slik at vi i samarbeid kan være med å utforme det faglige innholdet.