MENY

Film: Lesing av multiple tekster på ungdomstrinnet

Skal vi ha ulv i Noreg? I denne filmen ser ein korleis elevar på ungdomssteget drøftar ulvehald i Noreg med utgangspunkt i informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder.

Kunnskapssamfunnet krev ei form for lesekompetanse som inneber at lesaren kan forstå og integrere informasjon frå fleire ulike kjelder og vurdere kjeldene kritisk. Dette blir også spegla i beskrivinga av grunnleggjande ferdigheiter og kompetansemål i ulike fag i Kunnskapsløftet. I denne filmen ser ein korleis elevar på ungdomssteget drøftar ulvehald i Noreg med utgangspunkt i informasjon frå ulike kjelder.