MENY

Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

Agderforskning og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS).

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) skal bidra til kvalitetsutvikling, åpenhet og dialog om skolens virksomhet. Det skal også gi grunnlag for kvalitetsutvikling av den enkelte skole.

NKVS omfatter:

• nasjonale prøver
• kartleggingsprøver
• eksamensresultater
• brukerundersøkelser
• internasjonale undersøkelser
• statlig tilsyn 
• nettstedet skoleporten

Evalueringen fra Agderforskning og DPU undersøker om dette systemet har lyktes i å frembringe data som gir grunnlag for kvalitetsutvikling.

Evalueringen baserer seg på to spørreundersøkelser og kvalitative case-studier blant nasjonale utdanningsmyndigheter, skoleeiere, skoleledere, lærere, elever og foreldre.


Les mer om evalueringen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Last ned evalueringsrapporten