MENY

Barn med observerte risikofaktoerer

Deltakere i denne delen av prosjektet er barn som er henvist til en av kommunens hjelpetjenester (Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og/ eller Fysio- og Ergoterapitjenesten).

Hovedmålet er å få utvidet kunnskap om hvilke utviklingsfaktorer som er viktige for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for å kunne hjelpe elever som står i fare for å utvikle vansker på disse områdene. Vi ønsker om mulig å identifisere tidlige risikofaktorer hos disse barna ved å sammenholde kartleggingsresultat i lesing, skriving og regning i skolen, observasjoner av språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagen med kartleggingsresultater fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten. I tillegg ønsker vi å heve kompetansen om barn med observerte risikofaktorer i kommunen ved å gi ansatte i skole, barnehage, PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten tilbud om kurs innenfor områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, samt lesing, skriving og regning i skolealder.

Når barna henvises til en av kommunens hjelpetjenester, får foresatte informasjon og forespørsel fra PPT og Fysio-Ergoterapitjenesten om deltakelse i prosjektet. Foresatte må skriftlig melde barna på denne del av prosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med PP-tjenesten og Fysio- og Ergoterapitjenesten og fagansvarlige i Stavangerprosjektet. Personvernombudet for forskning har vurdert og tilrådd gjennomføring av denne del av prosjektet med avslutning innen utgangen av 2018. Det er etablert en samarbeidsgruppe for dette delprosjektet der Bjørg Klokk, PPT, Lillian Dahl Fitjar, PPT, Katrine Reiestad Larsen Fysio- og Ergoterapitjenesten, Helene Westrum Gundersen, fysio- og ergoterapitjenesten, Elsa Kaltvedt, Institutt for barnehagelærerutdanning, og Anne Elisabeth Dahle deltar.  

Denne delen av prosjektet ledes av Anne Elisabeth Dahle.