MENY

Barnehagebarns utvikling

I denne delen av prosjektet undersøkes barnehagebarnas ferdigheter i språk, matematikk, motorikk og sosial fungering når barna er 2½ år og 4½ år. Målet er å generere ny kunnskap om barnehagebarns utvikling og ferdigheter innen og mellom de fire områdene. En ønsker i tillegg å undersøke tidlige utviklingsfaktorers betydning for senere ferdigheter i lesing, skriving og regning. Et annet mål er å heve kompetansen hos barnehagepersonell om barns utvikling innenfor de fire områdene for å øke kvaliteten på tilbudet barna får i alle ledd. Det er avholdt  85 kurs i barnehagedelen.

Alle kommunale og en lang rekke private barnehager i Stavanger kommune deltok i studien. I barnehagealder ble barnas ferdigheter observert av de ansatte i barnehagene, gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Kompetanseheving hos fagpersonell knyttet til barnehage har stått sentralt. Personalet i barnehager har fått grundig skolering i bruk av materiellet som benyttes. Det deltar over 1350 barn som er født i perioden 01.07.05 til og med 31.12.07.

Observasjonsperiodene og datainnsamlingene i denne delen av prosjektet ble avsluttet september 2012. Aktiviteten nå er først og fremst knyttet til vitenskapelig arbeid med skriving av artikler og bokkapitler. Flere artikler/bokkapitler er publisert, og andre er under arbeid.

Leder for denne delen av prosjektet er Elin Reikerås.