MENY

Et grådig liv av Kristin Tosterud Holte

Boka er brukt i norskundervisningen til allmenn påbygging ved Gand videregående skole. Her presenteres et komplett opplegg med plan for arbeidet, støtte før, under og etter lesingen, skriveoppgaver, egenvurdering og vurderingskriterier for artikkel.

 

Presentasjon av boka
Vi møter den middelaldrende Anna som leser en uautorisert biografi om seg selv med tittelen “Dødelig udødelighet”. Biografien forsøker å forklare hva som har gjort henne til morder og, i manges øyne, et monster. Anna finner mange feil i teksten og hun forteller derfor sine egen versjon av det som har skjedde.

Det at boka har to fortellere og i tillegg delvis er fortalt retrospektivt, gjøre teksten noe kompleks og krevende å lese for utrente lesere. Et grådig liv tar opp evige tema knyttet til kjærlighet, svik, grådighet og hvor langt et menneske er villig til å gå for å redde seg selv. 

Boka i bruk
Undervisningsplanen for arbeid med romanen Et grådig liv bygger på prinsippene for “baklengs planlegging” der utvalg av kompetansemål og konkretisering av mål kommer først, deretter må mål henge nøye sammen med vurdering. Strategiene som velges ut er i tråd med mål og vurdering. Vi bruker rundt fire uker (ca 40 timer) på arbeidet med roman og artikkel. 

Undervisningen starter med aktivisering av elevenes bakgrunnskunnskap, både knyttet til lesing av roman generelt og til tema i boka de skal ta fatt på. Dette gir elevene anledning til å “stille inn tankene” mot nye tema og oppgaver. Lærer formidler også teori om romansjangeren i forkant. Sentralt i lesingen står lesearket som inneholder før-, under- og etterstrategier. Det starter med det som Project CRISS kaller “forfatterens håndverk”, en innføring som gir leseren helt avgjørende opplysninger for å kunne finne mening og sammenheng i starten av boka. Videre leser lærer første kapittel høyt og målet for lesingen er å nærlese teksten, se etter mulige frampek og viktige opplysninger. Etter dette har undervisningstimene en variasjon av stillelesing, samtale i par og plenum, skriveøkter og arbeid med leseark og formidling av teori. Det er læreren som styrer dette vekselvirket.

Etter at lesingen og arbeidet med lesearket er avsluttet, starter skrivekurset. Elevene skal fordype seg i sider ved romanen og skrive en artikkel. Vi valgte å la skrivekurset foregå som prosessskriving der elevene skulle levere ett førsteutkast, få tilbakemelding for så å levere inn en ferdig tekst, hele tiden ut fra kjente vurderingskriterier, og ved bruk av skrivemal til innledningen. Sluttproduktet ble vurdert med karakter. 

Erfaringer
Vi har god erfaring med å starte norskundervisningen i det avsluttende skoleåret med å lese en roman fra elevenes egen samtid. Det gir oss mulighet til å arbeide bevisst med lesing og lesestrategier og med påfølgende skriving og skrivestrategier. Elevene gjør seg tidlig en erfaring med hvilket kunnskaps- og ferdighetsnivå som kreves av dem dette året.

Tilbakemeldinger fra elevene viser at mange av dem har liten trening i å lese lange, krevende tekster som Et grådig liv. De trenger stillaser og modelleringer i lesingen og bearbeidelsen av teksten. Et leseark gir nettopp en slik støtte og er en hjelp på vei mot stadig mer selvstendig læring. Videre gir skrivekurset mulighet for å vurdere i tråd med vurdering for læring. Læreren gir veiledning i en fase der teksten ennå ikke er avsluttet og eleven kan revidere teksten. Erfaringene med prosesskriving er at elever i varierende grad evner å revidere teksten i tråd med veiledningen. 

I refleksjonen og egenvurderingen var det mange elever som særlig trakk fram lesearket som en god hjelp for dem. En elev uttrykker det slik i en tilbakemelding til lærer :“ når du jobber med lengre tekster, så er det ofte vanskelig å huske alt. Du lærer ikke så mye av å bare lese den. Hvis du leser, noterer, reflekterer (gjerne med andre :), så lærer du så mye mer. Ikke minst, du husker det i lang tid etterpå! Det å jobbe med en tekst på ulike måter kan også være kjekkere for eleven. Det blir ikke så ensidig. Variasjon er awesome!


Last ned undervisningsopplegg (pdf).

 

Delt av Ingeborg Margrete Berge i samarbeid med Kristine Gilje Skjæveland og Anders Harbo
Faksimile: Et grådig liv av Kristin Tosterud Holte