MENY

Å lære HMS og andre tema med dramametodikk

Aud Bergggraf Sæbø, professor i drama ved Universitetet i Stavanger konkretiserer her hvordan drama kan bidra til å stimulere og forbedre muntlig ferdighet, lesing og skriving. HMS (helse, miljø, sikkerhet) er valgt som tema, men de valgte teknikker kan overføres til de fleste tema.

Teksten det er tatt utgangspunt i er Helse, miljø og sikkerhet – HMS, s. 8 – 13 i Bergland, Hansen og Herø: Tegning og dokumentasjon. Vg1 Teknikk og industriell produksjon Faktabok, Gyldendal 2006, (TIP – SERIEN).


HMS – faktastoff: Innledende elevaktiviserende læring


1. Aktualisering og relevans

 • Aktuelle og typiske avisoverskrifter med tilknytning til HMS presenteres på PP eller lysprosjektor (se vedlegg 1), en for en, med spørsmål som: Hva handler dette om?
 • Elevene får to og to utdelt en konvolutt med utsagnene, leser og finner de omtalte utsagnene etterhvert. Kort samtale omkring disse og om HMS – arbeidsmiljø. Eventuelle vanskelige ord/ begrep avklares.

Delmål: Arbeide med første nivå i leseforståelsen, lese og finne fakta. Fungerer også som førlesing: Skape interesse ved å bruke relevante eksempler fra dagens arbeidsliv sammen med enkel lese- og parvis elevaktiviserende arbeid.


2. Om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Elevene får utdelt forklarende tekst (eller finner teksten på s. 8 i læreboka) og blir bedt om å finne hva de to hovedområdene som vi deler arbeidsmiljøet i, heter (fysisk og psykososialt arbeidsmiljø). De får utdelt en dobbel avisside, skriver opp hvert område øverst på hver side og leser og sorterer deretter utsagnene i disse to gruppene og limer dem på rett plass på avissidene.
 • Etter hvert som parene blir ferdige, kan de sammenligne (og ev diskutere) sitt resultat med andre par. Hva er likt? Hva er forskjellig? Er det noen utsagn som er vanskelige å plassere?
 • Deretter streker de under/ tegner ring rundt de viktigste ordene i hvert utsagn i forhold til HMS.
 • Avissidene henges/teipes opp på veggen slik at alle kan lese og diskutere de ulike ”svarene” og diskutere likheter og forskjeller.
 • Til slutt lager og skriver de ned egne nye avisoverskrifter/utsagn – minst et av hver type som de også limer opp på avissidene. Disse kan ev. leses opp.

Delmål: Arbeide med andre nivå i leseforståelsen, tolke og forstå. Motivere elevene til nærlesing av tekst ved at forståelse av tekstens fakta er nødvendig for å løse sorteringsoppgaven. Motivere til diskusjon (to og to) av hva fakta betyr, nødvendig for å finne de viktigste ordene i hvert utsagn. Gi elevene mulighet til å bruke og vise sin forståelse av lærebokas tekst ved å skape egne utsagn.


3. Argumentasjon: to og to, for og imot improvisasjon

 • Elevene får utdelt et utsagn og rollekort med ett hovedargument for og ett imot (se vedlegg 2). De finner og ev. skriver ned flere argument i grupper, dvs de med samme rolle.
 • Tilbake to og to (eller to og to par) improviserer de utifra dette, med det mål å overbevise den/de andre. Måten elevene finner flere argumenter på kan og bør varieres for hvert utsagn/hver improvisasjon, for eksempel:

a) Felles samtale i klassen om argumenter for og imot – stikkord kan skrives på tavla av læreren

b) Elevene arbeider to og to par. De to som har samme rolle for eller imot, går sammen og finner på argumenter. Deretter går de tilbake til sin partner og improviserer to og to.

c) Elevene arbeider i 4-er grupper. To er imot og to er for. Hvert av disse parene forbereder og skriver ned stikkord for sine argumenter. Tilbake i gruppen improviserer alle fire sammen og de to som er på samme side har som oppgave å støtte hverandre i argumentasjonen.

 • Nye utsagn velges/fås og prøves. Læreren leder/ styrer.

Delmål: Arbeide med tredje nivå i leseforståelsen, anvende kunnskap. Motivere til skapende muntlig trening ut i fra ulike perspektiv/ tolkninger av fakta innenfor sannsynlige begrunnelser/ rammer.


4. Rollemodellering med tanketapping

 • Ta utgangspunkt i en av situasjonene dere diskuterte. Tenk dere at det er like før et uhell/ en skade skjer i forhold til dette regelbruddet. Den ene har visst om dette en stund, den andre har nettopp oppdaget/ fått kjennskap til noe ureglementært. Rollemodeller deg selv i den situasjonen der dette skjer. Alle elevene gjør dette samtidig individuelt rundt omkring i rommet.
 • Når alle har sin rollemodellering klar, inntar de denne i en frysposisjon og læreren ber den finne fram til rollefigurens følelser og tanker.
 • Delerunde ved at læreren går omkring og legger hånda på skulderen til den som så sier sin følelsestanke høyt. Det er lov å si pass/ stå over.


5. Tankekorridor – skal/ skal ikke

 • Tenk deg at det er noe som gjør at du ikke helt vet om du vil eller våger å si ifra om det du har oppdaget/vet i situasjonen du har valgt (ovenfor). Hva er dette noe som kan gi uønskede eller negative konsekvenser for deg? Bestem dette.
 • Klassen deles i to – halvparten finner argumenter for å si ifra – den andre halvparten for ikke å si i fra om problemsituasjonen. Deretter stiller de to gruppene opp mot hverandre som en korridor og de som vil får gå gjennom korridoren og høre noen argumenter fra hver side.
 • Oppsummering og refleksjon: Hvem sier i fra – og hvorfor? Hvem sier ikke i fra og hvorfor?


6. Verdiøvinger om arbeidsmiljø

På linje fra helt uenig til helt enig:

 • Regler om det fysiske arbeidsmiljøet brytes langt oftere enn det psykososiale.
 • Begrunnelse to og to til nærmeste person først, så noen begrunnelser fra hver ”ende” høyt.

JA – NEI – KANSKJE

 • Påstand: Det burde være opp til den enkelte å bestemme hvor mye overtid en vil jobbe.
 • Begrunnelse to og to i gruppene, så noen begrunnelser høyt fra hver gruppe.

Refleksjonsoppgave:

 • Hva tenker du er de viktigste grunnene til å ivareta det fysiske arbeidsmiljøet?
 • Hva tenker du er de viktigste grunnene til å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet?
 • Oppsummering med prioritering og diskusjon.

Delmål for 4, 5 og 6: Videre arbeid med tredje nivå i leseforståelsen, bearbeide og bruke kunnskap. Skape situasjoner som kan åpne opp for diskusjon i forhold til ulike typer utfordringer innen HMS – arbeid. Via følelsesmessig innlevelse i relevante situasjoner skape forståelse og åpne for refleksjon rundt HMS – arbeid.Lærer i rollespill / ekspert - Spill om HMS og Arbeidstilsynet
 

1. Lærer i rolle – velkommen til ny jobb i Arbeidstilsynet

LiR (ha på noe som et kjennetegn på at du er i rolle) ønsker velkommen til dette treningskurset for kommende nye inspektører i Arbeidstilsynet og inkluderer følgende punkter:

Takker for og er imponert over interessen.

Arbeidsdepartementet har valgt å satse på økt oppfølging av bedrifter og derfor trenger vi flere inspektører – vi trenger dere! Dere er spesielt valgt ut fordi vi vet dere er interesserte og gjerne vil lære mer om HMS – arbeid. Derfor – hjertelig velkommen til denne første treningssamlingen.

(Ev ut av fiksjonen for en kort samtale om hva det var som skjedde før spillet fortsetter. Forsto elevene hvem de ble definert til å være?)

Delmål: Etablere fiksjonen og skape interesse ved å gi elevene en ekspertrolle og pirre elevenes nysgjerrighet ved det at elevene ikke helt vet hva som kan skje.


2. Introduksjon til videre spill:

Lærer i rolle tar utgangspunkt i lærebokas tekst s. 9 – 12 og introduserer første treningsoppgave (se vedlegg 3):

Vi skal KONTROLLERE og VEILEDE bedriftene, utgangspunktet er blant annet ARBEIDSMILJØLOVEN og de viktigste områdene er:

 1. sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
 2. sikre arbeidstakernes tilsettingsforhold og skape ryddige arbeidsforhold
 3. sikre en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker

Vi er bedt å besøke og kontrollere følgende bedrifter: Bygg og anlegg, sykehjem, barnehager, skoler, pub/spisesteder,ferjeselskap, mekaniske verksted

Delmål: Skape oppmerksomhet ved å gi informasjon i rolle som del av en fiksjon. Skape grunnlag for at elevene lykkes i ekspertrollen i neste oppgave.


3. Gruppevis diskusjon – improvisasjon

1. Hvor tror dere vi kan finne problemer og avvik?

Elevene/inspektøraspirantene diskuterer to og to med utgangspunkt i arket/skjemaet i hvilke bedrifter de tror det finnes avvik fra de tre hovedområdene i arbeidsmiljøloven. Dette markeres med kryss og eventuelle stikkord i de aktuelle rutene på arket. Lærer i rolle oppmuntrer parene, svarer på spørsmål og veileder underveis.

Kort felles generell oppsummering, om at det er flott de har tanker og meninger om hvor det kan være problemer å se etter og å følge opp gjennom kontroller og veiledning til bedriftene.

2. Hva kan være årsak til dårlig HMS – arbeid?

Lærer i rolle forteller/introduserer at det selvsagt kan være mange grunner til dårlig HMS-arbeid i bedriftene. Hun ber parene om å gå sammen to og to, slik at de blir fire i gruppen.

Hun forteller at de nå skal ha en improvisasjon med hemmelig informasjon. (Hun har vært på kurs og lært å bruke drama!) Gruppene velger hvem som skal være A, B, C og D. Hun legger de fire lappene med den hemmelige informasjonen i hver sitt hjørne av rommet. Elevene/inspektørassistentene går til hver sitt hjørne, leser og diskuterer kort sammen hva som ligger i det argumentet de har fått. Deretter går de tilbake til sin gruppe og improvisasjonen begynner. Lærer i rolle ber dem tenke på hva de tror de andre tre i gruppen fikk som argument underveis i improvisasjonen.

De fire ”hemmelige” argumentene er skrevet stort på hver sin lapp:

 1. manglende kunnskaper
 2. økonomiske hensyn
 3. negative holdninger
 4. språklige problemer

Læreren avbryter improvisasjonen etter en stund og det gis tid til kort tolking og deling i gruppen før felles oppsummering.

Delmål: Bruke, prøve ut og diskutere kunnskap i diskusjon – analyserende og fortolkende muntlig trening i rolle.


4. Gruppevis videre arbeid med hver sine bedrifter

Gruppene velger eller får tildelt et område.

 • Hvilke problemer/avvik tror dere finnes her?
 • Hva er det aller alvorligste? Velg dette og dikt opp situasjonen omkring dette problemet/avviket. La det gjerne være slik at det kan forklares både med arbeidsgiver og arbeidstakers valg.

Delmål: Diskutere HMS – arbeid for å velge en konkret situasjon og få fram at de forstår hva som er alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven gjennom drama arbeidet.
 

5. Inspektørene kommer! - Improvisasjon

 • Gruppen deler seg – to er inspektører og to er ansatte (leder og verneombud), og fortsetter med den valgte situasjonen.
 • Inspektørene stiller åpne spørsmål som kan avsløre ulike brudd.
 • Lederen – starter med å prøve å roe og dysse ned, bestemmer selv hvordan det fortsetter
 • Verneombudet – vet om det alvorligste, men skal det sies? Bestemmer dette underveis.

Oppsummering og refleksjon: Hvordan gikk det med dere inspektører? Erfarte dere at dere fikk en god samtale/ kommunikasjon rundt HMS arbeidet? Ble det funnet/ avdekket noen problemer osv.

Skriveoppgave: Etter besøket: to og to skriv en kort rapport som dere vil legge fram for AMU (lederen/verneombudet) eller for Arbeidstilsynet (de to inspektørene).

LiR samler inn og leser opp (noen av) rapportene. Eventuelle kommentarer.


6. Oppsummering og refleksjon – kan og tas som skriftlig tilbakemelding:

 • Hver enkelt kan sette ord på for eksempel:
 • Hva lærte du om HMS – arbeid av dette?
 • Hva synes du var spesielt interessant av det du gjorde? Av det du lærte?
 • Hva kan du tenke deg å lære mer om neste gang?


7. LiR Avslutning

Takker for frammøtet, roser og lover alle jobb som inspektører.