MENY

Slik kan voksnes leseferdigheter måles

Monografien tar sikte på å gi en innføring i teorigrunnlaget for de to leseskalaene som har vært anvendt i IALS (International Adult Literacy Survey) og ALL (Adult Literacy and Life Skills). Skalaenes begrunnelse og oppbygging vil bli presentert, blant annet ved å vise eksempler på tekster og oppgaver hentet fra de fem definerte leseferdighetsnivåene.

Monografien forklarer hvilke variabler som synes å bestemme oppgavevanskegraden i måleinstrumentet. I det siste kapitlet blir leseren introdusert for noe av den kritikken som er blitt reist mot internasjonale kartlegginger av denne typen.

Dette er den sjette monografien i serien med bakgrunn i de to store internasjonale kartleggingene av grunnleggende ferdigheter blant voksne, IALS og ALL.  ALL er en oppfølging og en videreføring av IALS.

Det forhold at det nå ferdigstilles en norsk, databasert utgave av en individualtest med utgangspunkt i dette teorigrunnlaget, har aktualisert behovet for monografien. Bruk av en slik individualtest forutsetter blant annet at en har god kjennskap til testens teoribakgrunn og oppbygging.

Rapporten er skrevet av Egil Gabrielsen, Lesesenteret


Pris: Rapporten er gratis
ISBN: 978-82-7649-045-9


Bestilling:
Telefon: 51 83 32 00
Fax: 51 83 32 50
Mail: lesesenteret@uis.no


Heftet kan lastes ned i pdf-format.

Forside: Slik kan voksnes leseferdigheter måles