MENY

Lese- og tallforståelse

Lese- og tallforståelse gir uttelling på arbeidsmarkedet. Rapporten understreker hvor komplisert samspillet mellom ferdigheter og suksess på arbeidsmarkedet er.

Denne rapporten har ved hjelp av data fra den norske delen av ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills Survey) studert samvariasjoner mellom formell utdanning, ferdighetsmål knyttet til ulike former for lese- og tallforståelse, og ulike arbeidsmarkedsutfall. Det vises at individuell kompetanse, både målt ved formell utdanning og skåre på tester av lese- og tallforståelse, henger tett sammen med suksess på arbeidsmarkedet enten vi ser på deltakelse eller økonomisk uttelling (lønnsinntekt).

Lese- og tallforståelse øker arbeidstakeres produktivitet og sjansen for å få en godt betalt jobb.

Formell utdanningslengde synes å ha relativt svak innflytelse på deltakelse, hensyn tatt til nivå på lese- og tallforståelse. For lønnsinntekt, derimot, går både lengre utdanning og bedre lese-og tallforståelse sammen med høyere lønn. Generelt finner vi små forskjeller i disse mønstrene mellom kvinner og menn.

Rapporten understreker hvor komplisert samspillet mellom ferdigheter og suksess på arbeidsmarkedet er. Påvirkningen går antakelig begge veier.

Lese- og tallforståelse øker arbeidstakeres produktivitet og sjansen for å få en jobb, og dessuten en som er godt betalt. Samtidig medfører deltakelse i arbeidslivet til at ferdigheter vedlikeholdes og videreutvikles. Arbeidsledige og uførepensjonerte har gjennomgående langt svakere lese- og tallforståelse enn andre, men vi er ikke i stand til å skille mulige årsaker fra hverandre.

Kartlegging av årsakssammenhenger bør være et prioritert forskningstema årene som kommer. Kunnskap om samspillet mellom ulike ferdigheter og deltakelse på arbeidsmarkedet har viktige implikasjoner for utforming av både utdannings-, arbeidsmarkeds- og helsepolitikken.

Arbeidet med denne rapporten er finansiert av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og "Strategisk instituttprogram om arbeidsmarked- og trygdeforskning" ved Frischsenteret.

Rapporten er skrevet av:

  • Bernt Bratsberg, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • Oddbjørn Raaum, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Forside: Lese og tallforståelse