MENY

Å delta eller ikke delta

Rapport om voksnes (25-65 år) deltakelse i etter- og videreutdanning. 45% har i løpet av det siste året deltatt i etter- og videreutdanning, og de med høyset utdanning deltak klart mest.

I følge rapporten oppgir 45 % at de hadde deltatt i etter- og videreutdanning i løpet av det siste året. Selv om deltakelsen generelt sett er høy, er det likevel store variasjoner i deltakelsen. De med høy utdanning deltar langt mer i etter- og videreutdanning enn de med lavere utdanning. I tillegg er det klare forskjeller i deltakelsen til ulike aldersgrupper.

Rapporten ”Å delta eller ikke delta” omhandler voksnes (25-65 år) deltakelse i etter- og videreutdanning.

I de senere år har det vært økt oppmerksomhet på viktigheten av mer utdanning og opplæring, og en heving av kompetansen i befolkningen blir oppfattet som viktig for både samfunnet, arbeids­markedet og det enkelte individet.

Også i ALL-prosjektet har man rettet oppmerksomheten mot utdanning og opplæring, ved at man har stilt en rekke spørsmål om temaet.

Deltakelse i etter- og videreutdanning er forholdsvis jevnt fordelt mellom aldersgruppene frem mot 45-årsalderen, deretter synker den. Spesielt lav er deltakelsen hos de eldste (55-65 år).

Yrkesaktivitet har også en klar betydning for deltakelse. De som er yrkesaktive deltar mer enn de som ikke er yrkesaktive på kurs, mens forholdet er motsatt for deltakelse på studier. Det er bare små forskjeller i deltakelsen til menn og kvinner.

Samlet var de viktigste grunnene til å delta i etter- og videreutdanning knyttet til jobb eller karriere, mens ulike forpliktelser og mangel på tid var de viktigste årsakene til ikke å delta.

Nesten alle voksne har deltatt i en eller flere former for uformelle lærings­aktiviteter i løpet av det siste året. Det er likevel klare forskjeller i deltakelse mellom ulike grupper, der vi finner de samme mønstrene for deltakelse i uformelle læringsaktiviteter som for etter- og videreutdanning.

Det unike med ALL er at det er mulig å se deltakelse i etter- og videreutdanning i sammenheng med informantenes ferdigheter i lesing, tallforståelse og problemløsning. Et av de mest slående funnene er at grupper med svake ferdig­heter, uavhengig av ferdighetsområde, deltar i langt mindre grad i etter- og videreutdanning enn de med gode ferdigheter. Det samme mønstret finner vi også for deltakelse i uformelle læringsaktiviteter.

Det er grunn til å spørre om svake ferdigheter alene eller sammen med lav utdanning er barrierer når det gjelder å delta i formelle og uformelle læringsaktiviteter. Selv om det må være opp til den enkelte å vurdere om man vil delta, vil det også være en utfordring for de som har ansvaret for utdanningen å motivere til, og legge til rette for at alle, uavhengig av tidligere utdanning, kompetanse og ferdigheter, opplever at de kan delta og at de blir ivaretatt i utdannings­systemet. Dette kan motvirke noen av de ulikhetene som resultatene fra ALL viser.

Forside på monografi: Å delta eller ikke delta