MENY

Eivor Finset Spilling: Skriveutvikling hos førsteklassinger – en analyse av tekstkvalitet i elevtekster skrevet for hånd og på nettbrett

Elevtekstinnsamlingen som gjøres i DigiHand-prosjektet kan si oss noe om elevenes skriftlige fortellerkompetanse. Eivor Finset Spilling vil i sitt doktorgradsprosjekt se om skriveopplæring ved bruk av nettbrett eller blyant påvirker elevenes skriveutvikling. Og om det har innvirkning på utviklingen av elevenes skriftlige fortellerkompetanse.

I den første forskningsartikkelen vil Finset Spilling ta for seg elever som får en blandet tilnærming til skriveopplæring. Disse bruker blyant og papir, men med støtte av nettbrett. Hun vil se på tekstene til 140 førsteklassinger som skriver en tekst for hånd og en på nettbrett, ved starten av første termin av første klasse. Disse elevene har bare gått på skolen i noen få måneder, og er veldig tidlig i skriveutviklingen sin. Finset Spilling vil analysere tekstene, og se om nettbrett eller blyant fører til at det blir forskjellige tekster. Hun vil se på ulike sider av tekstene, som staving, bruk av mellomrom, tegnsetting, ordforråd og syntaktisk kompleksitet (om de skriver del-setninger, hel-setninger og leddsetninger). I tillegg vil hun se på den narrative strukturen, altså om tekstene har en innledning, et problem som får en løsning, o.l.

Elevene som er med i DigiHand-prosjektet blir kartlagt på flere forskjellige områder i begynnelsen av skoleåret. Finset Spilling vil også bruke resultatene fra denne kartleggingen i studien, for å se om det er en sammenheng mellom literacy-ferdighetene ved skolestart og skriveutviklingen. Og om bruk av blyant og nettbrett forsterker disse sammenhengene.

De to siste studiene vil fokusere på «ekstremgruppene» – altså de klassene der den dominerende aktiviteten er å bruke blyant og papir, eller der den dominerende aktiviteten er å bruke nettbrett. Datautvalget hentes fra 180 elever som skriver 5 tekster hver i løpet av første klasse. Disse elevene følges gjennom hele første klasse, og målet er å se hvordan skriving og fortellerkompetanse utvikles i løpet av året. I tillegg å finne ut om det er forskjeller i læringen når elevene bruker nettbrett eller blyant og papir.

Finset Spilling vurderer å dele disse studiene i lavere og høyrere nivå-ferdigheter, der hun ser på de tekniske variablene i elevenes skriving, slik som staving, bruk av mellomrom, tegnsetting, osv. i den andre studien, og se på utviklingen av elevenes narrative ferdigheter i den tredje.  Alternativt vil hun vil fokusere på de som skriver med blyant på papir i en studie og deretter skriver en tredje artikkel der hun kontrasterer de som skriver med nettbrett opp mot de som skriver med blyant på papir.

 

Prosjektet varer fra oktober 2018 til oktober 2021.

 

Prosjektansvarlig: Eivor Finset Spilling, Høgskulen i Volda
Hovedveileder: Førsteamanuensis Vibeke Rønneberg, Lesesenteret UiS
Biveiledere: Førsteamanuensis Wenke Mork Rogne, Høgskulen i Volda, og Professor Mark Torrance, Nottingham Trent University

 

Portrett: Eivor Finset Spilling

Eivor Finset Spilling