MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

elev og lærer Lærer? Ta videreutdanning ved Universitetet i Stavanger! (Foto: Asbjørn Jensen.)

Les mer og søk på studiet.

Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Samlingsbasert studium

Studiet tilbys lærere fra 1. – 7. trinn og passer for lærere i alle fag. Som student vil du ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til din praksis. Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 1-7 består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2  (VLE111) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE110). Studiet er samlingsbasert med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.

Teoretisk fordypning

Emne 1 (VLE110, 15 studiepoeng) gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med lesing,  skriving og muntlighet som grunnleggende ferdighet på barnetrinnet. Læreplananalyse, helhetlig undervisingsplanlegging og vurdering er også sentralt i emnet.

Emne 2 (VLE111, 15 studiepoeng) gir ytterligere kunnskap om og innsikt i teorier og nyere forskning om den første lese- og skriveopplæringen, videre fordypning i fagspesifikk lesing og skriving samt kartlegging og vurdering og utfordringer når norsk er andrespråk. En kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet ”Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2”.

Arbeidskrav 

Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav som faglige innlegg og utarbeiding av planleggingsdokument knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, og de skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole.

Du må også lage din egen litteraturliste på 1000 sider per emne basert på listen som ligger i fagplanen, slik at du får tilpasset fagstoffet mest mulig til egen praksis. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. 

Sluttvurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. I Emne 1 (VLE110) vil det bli en 20 minutters muntlig eksamen basert på innleverte eksamensdokumenter samt annen teori fra litteraturlista. Begge deler må bestås. Det må også leveres et skriftlig eksamensdokument (4500 ord) som inneholder beskrivelse og refleksjon rundt et undervisningsopplegg med kompetansemål og operasjonalisering av disse, beskrivelse av gjennomføring i praksis og vurdering av eget opplegg i lys av relevant pedagogisk teori.

Planleggingsdokument (tidligere arbeidskrav) leveres som vedlegg. Muntlig og skriftlig del vektes 50/50. Det blir gitt en samlet karakter for innleverte eksamensdokumenter og muntlig eksamen etter karakterskala A-F. I emne 2 (VLE111): Innlevering av fagtekst etter gitt oppgave (4500 ord). Det blir gitt karakter etter karakterskala A-F. Se emneplan og litteratrliste for VLE110 og VLE111.

Les mer og søk på studiet.