MENY

Skrivedidaktikk

I boka Skrivedidaktikk presenterer Anne Håland ulike typar av støtte i skriveundervisninga som kan gi målretta og variert skriveundervisning i ulike fag. Ho viser korleis skriving i dei ulike faga bør skje i heilskaplege skriveprosessar knytt til den fagspesifikke tekstkulturen som finst i faget.

Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og skrivemåtane til faget. Kvart fag har særeigne måtar å bruke språk på og fagkunnskapen blir formidla gjennom desse skrivemåtane. Naturfag har sine måtar å bruka skrift på, norskfaget har andre. Desse skrivemåtane må læraren visa elevane sine.

Men korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar?

Les Lesesenteret sin omtale av boka.

Les meir av forlaget sin presentasjon av boka.

Forside av boka Skrivedidaktikk