MENY

Foredragsholdere - Nasjonal konferanse om lesing 2016

Trude Hoel - Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage/skole

Hva er en fortelling og hvordan lærer barn seg å fortelle? Og, ikke minst: Hva er viktig for barn når de forteller? I foredraget ønsker jeg å løfte fram hvordan barnehage og skole ofte vurderer barns muntlige fortellinger på ulike måter – og hvilke konsekvenser dette kan få for barna i overgangen mellom barnehage og skole.

Trude Hoel. Førsteamanuensis i lesevitenskap på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Interessefelt er barns språk og språklæring, barnelitteratur, semiotikk, barnehagepedagogikk, barns muntlige fortellinger og lesing på papir og skjerm. Koordinator for barnehagedelen i det nasjonale kompetanseutviklingsprogrammet Språkløyper.

 

Bjørn Arild Ersland - Tusen ord er altfor mye. Om hvordan andre lager bilder til mine bøker.

I foredraget vil forfatteren vise hvordan han i samarbeid med forskjellige illustratører jobber med tekst i forhold til bilder. Ersland har også gjennomført flere prosjekter sammen med skoleelever hvor elevene med utgangspunkt i illustrasjonene har skrevet tekster til bøkene hans. Ersland har spesielt fokus på samspillet mellom tekst og bilder. I arbeidet med en ny bildeboktekst blir alltid mange runder. Ofte handler rundene om å kutte og kutte i teksten.

Bjørn Arild Ersland (f. 1965) har skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Han skriver både fagbøker, bildebøker og lettlestbøker.

 

Justin Markussen-Brown - Kvaliteten af danske børnehaver i forhold til pædagogiske kompetencer og det fysiske sprogmiljø

Alle børn skal lære at læse når de starter i skolen, men de læseforudsætninger de kommer med varierer meget. Der er mange faktorer der forklarer variationen, men forskning viser, at kvaliteten af dagtilbud – og mere specifikt, kvaliteten af pædagogisk praksis –  spiller en vigtig rolle, især for socialt udsatte børn. I dette oplæg præsenteres der ny forskning fra en kvalitetsundersøgelse af 293 danske børnehaver og 506 pædagoger. Undersøgelsen giver et nuanceret billedet af den aktuelle pædagogiske praksis i forhold til understøttelse af børns kognitive, sproglige og skriftsproglige udvikling.

Justin Markussen-Brown er ph.d. ved Syddansk Universitet.

 

Iris Hansson Myran - Hva kjennetegner god skriveopplæring?

  • Skriveutvikling
  • Å skrive på fagets premisser allerede fra skolestart
  • Modelltekster som inspirasjon for skriving
  • Praktiske eksempler

Iris Hansson Myran, seniorrådgiver på Nasjonalt senter for skriveopplæring. Har mange års erfaring fra praksis.

 

Anne Håland - «Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?»

Førelesinga vil vektleggja viktigheita av læraren sitt planleggingsarbeid i skriveopplæringa. Føredraget vil visa korleis ein kan byggja stillas rundt elevane si skriving av ulike typar tekstar, både forteljande og argumenterande. Felles for eksempla er at læraren har bygd ulike typar stillas før elevane skriv.

Anne Håland er førsteamanuensis i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. Ho er utdanna allmennlærar og har lang erfaring frå grunnskulen. Håland har forska på skriveopplæring og har gjennom ei årrekkje halde kurs og førelesingar både om lese- og skriveopplæring for lærarar. Håland har den siste tida arbeid med ei bok om skriveopplæring som kjem ut på Universitetsforlaget august 2016.

 

Trine Solstad - Barns samtaler om bildebøker – en vei til opplevelse, lek og meningsskaping

Foredraget er basert på Solstads doktorgradsarbeid, og handler om lesing av bildebøker som sosial opplevelse og kollektiv meningsskaping i barnehagen. Oppmerksomheten rettes mot det ord og bilder framkaller inni leserne. Styrt av skrift og bilder skaper leserne en ny tekst av sine egne tanker og følelser, en tekst som for dem er det litterære verket. Solstad kaller barnehagebarna for lesere selv om de ikke kan avkode skriften i bøker i vanlig forstand. Barna må skape mening av det de lytter til og det de betrakter i bildebøkene, og de skaper selv sin egen opplevelse. Derfor er det et poeng at barna får ta initiativ til samtaler om emner de er opptatt av og definerer underveis i lesingen. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser kan personalet utvikle en litteraturdidaktikk i barnehagen som bygger på barnas medvirkning og tar vare på barnas opplevelser.

Trine Solstad er førsteamanuensis ved Institutt for språkfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Åse Kari Hansen Wagner og Per Henning Uppstad - Minoritetsspråklige elever i første klasse  - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving?

I innlegget drøfter Åse Kari Hansen Wagner og Per Henning Uppstad effekten av  På sporet-intervensjonen for minoritetsspråklige elever som ved skolestart stod i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. 

Åse Kari Hansen Wagner er professor i nordisk språk og er senterleder ved Lesesenteret. 
Per Henning Uppstad er professor i spesialpedagogikk samme sted. Begge er tilknyttet På sporet-prosjektet (http://lesesenteret.uis.no/paa-sporet/

 

Anne Mette Karlsen - Hvordan kan en stimulere elevenes muntlige ferdigheter på småskoletrinnet? Praktiske eksempler.

Anne Mette Karlsen er universitetslektor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

 

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng - Bokstavleik – er det mogleg å fiske bokstavar opp frå havet? Gjennom tekstar i Bokstavsommaren kan ein utforske bokstavane i lag med borna.

Bli med Styrk og Zara når dei utforskar livet i fjørekanten og i sjøen. Kvar dag fiskar Styrk opp noko til Zara, ein ny ting som startar på ein ny bokstav. Dette er utgangspunktet for dei 29 tekstane i Bokstavsommaren. I barnehagen skal barn bli kjende med tal og bokstavar, og Bokstavsommaren inviterer til å utforske bokstavlyden, -forma, og –namnet. Den spennande forteljinga om Styrk og Zara skaper engasjement og vert utgangspunkt for samtalar og vidare utforsking av bokstavane.

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng jobbar som rådgjevar ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Ho har mastergrad i spesialpedagogikk og har mange års erfaring frå begynnaropplæringa i grunnskulen. På Nynorsksenteret har ho mellom anna jobba med prosjekt knytte til språkstimulering og leseaktivitetar i barnehagen. Ho har vore med og utvikla Bokstavsommaren, som er tekstar for utforsking av bokstavane i barnehagen.

 

Monica G. Mitchell - Når store leser for små

Foredraget Når store leser for små formidler funn og erfaringer fra forskningsprosjektet med samme navn, hvor elever i tiende klasse leser høyt for elever i første klasse. Elevene møtes én til én og leser bildebøker sammen, i det jeg velger å kalle for lesemøter. Lesemøtene gir verdifulle litterære og sosiale erfaringer for både elevene i første og tiende klasse.

Monica G. Mitchell har en mastergrad i Lesevitenskap, og holder nå på med en doktorgrad i Utdanningsvitenskap med fokus på skjønnlitterær lesing og formidling. Monica jobber ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

 

Hege Rangnes og Marit Aasen - Arbeid med ord i førlesingsfasen

Foredraget tar utgangspunkt i et nytt nettbasert kompetanseutviklingsprogram for lærere som heter Språkløyper. Kompetanseutviklingsprogrammet er under utarbeiding, men deler av det ligger allerede på nettet. Vi vil vise en økt fra programmet som tar for seg hvordan en kan arbeide med ord i en førlesingsfase. Økten er workshopinspirert.

Marit Aasen og Hege Rangnes er universitetslektorer ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

 

Sten Runar Ludvigsen - NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av språkfagene, lesning og betydningen av tidlig innsats. 

Ludvigsen vil ta utgangspunkt i NOU’en om fremtidens skole, og vil utdype hva utvalget legger i fagfornyelse av språkfagene og lesning. Videre vil han bruke dette som grunnlag for å drøfte hva tidlig innsats innen språkutvikling betyr for elevenes utvikling i skolen.

Sten Ludvigsen er professor ved UiO, med  læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer i ulike fag. Han har tidligere vært leder av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet og ledet arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole. Har ledet den nasjonal forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED), og ledet ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology  Enhanced Learning (6. rammeprogram). Har vært gjesteforsker ved University of Pittsburgh, Stanford University, Open University og University of California, Berkeley.

 

Bente Hagtvedt - Forebygging av skriftspråklige nederlag i barnehage og tidlig skolealder.

Forskning har dokumentert sterke sammenhenger mellom de språkferdigheter barn har ved skolestart og deres påfølgende lese- og skriveutvikling. En viktig ambisjon for barnehagen og skolens begynneropplæring blir derfor at alle barn starter sin skolefaglige karriere med et godt språklig grunnlag.  I foredraget drøftes forhold som er avgjørende for realisering av denne ambisjonen. Et hovedbudskap er: skriftspråklig utvikling skjer i et møte mellom barns språklige behov, barnehagelærerens og lærerens kunnskap om språkutvikling og de læringsmål som settes.

Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, der hun leder forskergruppen, Barns språk og læring. Hennes forskningsområder er for tiden: barns språkutvikling i tale og skrift, lese- og skrivevansker og didaktisk tilnærminger til barns skriftspråklige utvikling i barnehage og tidlig skolealder.

 

Karin Paulsen - Lesegledertips i barnehagen

Presentasjon av nyere litteratur for barnehagebarn, samt noen tips til hvordan litteraturen kan brukes i barnehagen.

Karin Paulsen har vært blant Lesesenterets lesegledere i 10 år. Hun er til daglig norsklærer og skolebibliotekar.

 

Annette Dorthea Steinmo - Bokperler verd å merke seg!

Steinmo vil presentere bokperler for barn som er verd å merke seg med hovedfokus på 1.-2. trinn. Hun har funnet fram et knippe litteratur som vil gi opplevelser, more, inspirere til mer lesing, utfordre til refleksjon og undring. Dette er bokperler som ikke så lett vil bli glemt.

Annette Dorthea Steinmo er allmennlærer, lesebokforfatter og Lesegleder! Hun er en engasjert litteraturformidler i skolen og hjemme, og jobber nå på Ganddal Skole i Sandnes.

 

Hilde Papatzakos - Leseglede på 3. og 4. trinn

Her vil du få presentert de nyeste titlene som Papatzakos mener passer til 3. og 4. trinn. Alle mulig sjangre blir presentert.

Hilde Papatzakos er lærer, skolebibliotekar og lesegleder. Hun har vært lesegleder i 11 år og er en altmuligleser.

 

Liv Nese - Språkløyper i praksis

Liv Nese deler erfaringer og suksesskriterier i forbindelse med utprøving av kompetanseutviklingspakkene fra satsingen Språkløyper i barnehagen.

Nese er utdanna barnehagelærer i 1989, og tok master i barnehagevitenskap i 2012. Hun har jobba lenge med de yngste barna, de siste fem årene som fagleder i to ulike barnehager.

 

Kjersti Lundetræ - De raske bokstavene

Kan en rask bokstavprogresjon gi bedre muligheter til tilpasset opplæring? I dette foredraget vil Lundetræ forsøke å svare på dette med utgangspunkt forskning på bokstavprogresjon og en hermeneutisk tilnærming til læring.

Kjersti Lundetræ er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Lesesenteret, UiS. Hun har bakgrunn som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, og har i flere år undervist i begynneropplæring i lesing ved UiS. Nå forsker hun blant annet på tidlige tiltak og forebygging av lesevansker.

 

Kristin Sunde - ”Vi så det allerede i 1. klasse”. Tidlig innsats i leseopplæringen.

Kort tid etter at elevene har begynt i 1. klasse identifiserer lærere flere av de elevene som senere vil får lese- og skrivevansker. For mange av disse elevene vil vanskene bli mindre omfattende om det blir satt i gang effektive tiltak tidlig.  

Mange lærere er usikre på hvilke tiltak som har effekt, og det kan føre til at de ikke gjør noe, eller at det de gjør ikke har den ønskede effekten på elevenes leseferdigheter. Elevenes vansker blir derfor mer omfattende enn nødvendig. Er det egentlig så vanskelig å sette i verk effektive tiltak? Hva kan lærere gjøre for å utvikle elevenes ordlesingsferdigheter? 

Kristin Sunde er universitetslektor ved Lesesenteret. Hun er utdannet lærer med flere års erfaring fra 1.-4. trinn. 

 

Ingrid Marie Hafstad -  Kunnskap og erfaring gjør barn til helter i livet sitt

NRK Super produserer mange program med fokus på læring der målet er mestring. De ønsker å gi barn muligheten til å være helt i sitt eget liv, og være en støtte til det arbeidet skolen og barnehager gjør.

Ingrid Marie Hafstad er redaksjonssjef NRK Super Småbarn.