MENY

Kan du lese for meg? En studie av elevers leserelaterte ferdigheter ved skolestart sett i sammenheng med lesemiljø i hjemmet

Vibeke Bergersen ser i masteroppgaven sin på sammenhengen mellom elevers lese- og skriveferdigheter ved skolestart og leserelaterte aktiviteter i hjemmet.

Formålet med denne studien var å få ny kunnskap om sammenhengen mellom leserelaterte aktiviteter i hjemmet og barns leserelaterte ferdigheter ved skolestart. Home literacy environment blir i denne masteroppgaven oversatt til barns lesemiljø i hjemmet. Det handler om deres deltakelse i leserelaterte aktiviteter i hjemmet, og vil inkludere både eksponering til andre som leser, tilgang til bøker og frekvens av foreldrestyrte aktiviteter slik som høytlesing og besøk på biblioteket.

Utvalget som er brukt er hentet fra På sporet-prosjektet og består av 1171 barn og foreldre fra 19 skoler i Rogaland fylke. Elevene ble testet i ulike lese- og skriverelaterte ferdigheter ved skolestart, og foreldrene ble bedt om å svare på et spørreskjema med blant annet spørsmål om barns lesemiljø i hjemmet.

Resultatene viste en stor variasjon på elevenes leserelaterte ferdigheter ved skolestart, og på omfanget av deres lesemiljø i hjemmet. Analysene som ble utført viste at foreldrenes holdninger til lesing, antall bøker i hjemmet, frekvens av høytlesing og alder på barnet da det først ble lest for påvirker barns vokabular og fonologiske bevissthet. En av analysene viste at barn som har flere barnebøker hjemme, skårer nesten dobbelt så høyt på vokabular enn de med få barnebøker. Disse resultatene viser at en kan påvirke barn i positiv retning før skolestart. Erfaringer med språk som starter i tidlig barndom vil være med på å fremme taleferdighet, og gi vekst i ordforråd. Det er noe som igjen vil være med på å legge grunnlaget for senere leseferdigheter.

Les hele masteroppgaven her (pdf)

 

 

 

Vibeke Bergersen