MENY

REKOM - Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

REKOM skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Barn i samtale med barnehagelærer

Ordningen for regional, barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom) gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager og skoler i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger er Lesesenteret en aktuell aktør å involvere i dette arbeidet for barnehageeiere og barnehager over hele Norge. Vi har spisskompetanse på språkutvikling og språkstimulering, språkvansker og flerspråklighet, progresjon og tidlig innsats. Vårt arbeid tar utgangspunkt i den norske helhetlige barnehagetradisjonen, og er forankret i rammeplanen for barnehagen.

Lesesenteret kan støtte og veilede ressurspersoner, være en partner ved utvikling av faglige nettverk, eller være med på laget når barnehageeiere ønsker å utvikle egne strategier eller overordnede planer. 

Et partnerskap med Lesesenteret betinger at vi kommer så tidlig som mulig inn i prosessen, slik at vi i samarbeid kan være med å utforme det faglige innholdet. 

Har du spørsmål om muligheter for samarbeid eller partnerskap med oss?
Kontakt oss via e-post: lesesenteret@uis.no

Les også:

Kompetanse for fremtidens barnehage: Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 (Kunnskapsdepartementet)
Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage 
(Utdanningsdirektoratet)