MENY

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling - i samarbeid med Lesesenteret?

Lesesenteret er et av landets ledende fagmiljø innen språk og språkarbeid i barnehagen. Senteret er en naturlig samarbeidspartner for barnehageeiere som ønsker å satse på kompetansen til sine ansatte, og som derfor ønsker å inngå et faglig partnerskap gjennom regional kompetanseutvikling (REKOM).

barnehagegruppe

Våre fagpersoner og forskere på barnehagefeltet har spisskompetanse på språkutvikling og språkstimulering, språkvansker og flerspråklighet, progresjon og tidlig innsats. Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger ligger praksisnær forskning til grunn for all vår kunnskapsformidling. Vårt arbeid tar utgangspunkt i den norske helhetlige barnehagetradisjonen, og er forankret i rammeplanen for barnehagen.

Hva kan vi tilby?

Lesesenteret er en naturlig samarbeidspartner for barnehageeiere som ønsker å satse på kompetansen til sine ansatte, og som derfor ønsker å inngå et faglig partnerskap med et solid fagmiljø. 

Mulighetene for samarbeid er mange: Lesesenteret kan støtte og veilede ressurspersoner, være en partner ved utvikling av faglige nettverk, eller være med på laget når barnehageeiere ønsker å utvikle egne strategier eller overordnede planer. I fremtiden vil det være mulig å samarbeide med Lesesenteret om en desentralisert, poenggivende videreutdanning.

Desentralisert kompetanseutvikling gir muligheter for samarbeid

Fylkesmannen forvalter i dag statlige midler til barnehagebaserte kompetansetiltak. Fra 2019 vil det stilles krav om regionale samarbeidsfora for å få tildelt disse midlene. Ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom) gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehager og skoler i langsiktige samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Som nasjonalt senter ved Universitetet i Stavanger er Lesesenteret en aktuell aktør å involvere i dette arbeidet for barnehageeiere og barnehager over hele Norge.

Lesesenteret har lang erfaring med praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med kommuner og barnehager. 

Senteret er ansvarlig for Språkløyper – nasjonal strategi for lesing og skriving 2016–2019. Nettstedet Språkløyper.no består av fritt tilgjengelige nettbaserte ressurser som er basert på ny forskning om barns språkutvikling og som er utviklet i nær dialog med praksisfeltet.

Gjennom arbeidet med språkkommuner innenfor Språkløyper er Lesesenteret engasjert i å gi veiledning til faglig og strategisk arbeid og nettverksutvikling. Erfaringer fra dette arbeidet vil være nyttige å ha med når man skal utvikle modeller for kompetanseutvikling i barnehager.

Hva ønsker vi?

For å få gode resultater av et stort arbeid, er det nødvendig med et godt etablert samarbeid. Vi er derfor interesserte i langsiktige samarbeid eller partnerskap. Et partnerskap med Lesesenteret betinger at vi kommer så tidlig som mulig inn i prosessen, slik at vi i samarbeid kan være med å utforme det faglige innholdet.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om muligheter for samarbeid eller partnerskap, ta gjerne kontakt med oss på lesesenteret@uis.no