MENY

Slik fungerer et partnerskap med Lesesenteret

Et partnerskap innebærer et samarbeid mellom to likeverdige parter. Lesesenteret kan inngå partnerskap med kommuner, eller grupper av barnehager eller skoler.

Målet med partnerskapet er å utvikle kompetansen til partene innenfor områdene språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling. Vi kommer i fellesskap frem til et tema, utvikler en strategi og en plan for et samarbeid, og gjennomfører og justerer arbeidet sammen.

For at et partnerskap skal ha en god effekt og bidra til langsiktig endring og utvikling, bør det strekke seg over minst ett år. Vi anbefaler en tidshorisont på to år eller mer.

Former for partnerskap

Lesesenteret kan være involvert i to forskjellige former for partnerskap:

1.           Langsiktig partnerskap direkte med Lesesenteret

Direkte partnerskap kan etableres mellom Lesesenteret og samarbeidspartneren. I et direkte partnerskap kan Lesesenteret bidra inn i det faglige innholdet i satsinger på lesing, være med på å utforme og organisere kompetanseutvikling, og veilede ressurspersoner og nettverk.

2.           Langsiktig partnerskap i regi av lokalt universitet eller høyskole

Lesesenteret ønsker også å være en del av et partnerskap hvor det lokale universitetet eller høyskolen er den primære partneren, men hvor vi kan bistå med vår spisskompetanse innenfor språk, lesing, skriving og læring.

Tema for partnerskap med Lesesenteret

Tema for arbeidet skal fastsettes ut fra lokale behov og tilpasses deltakerne. Tema kan blant annet omhandle:

 • Begynneropplæring
 • Bruk av lese- og skriveteknologi
 • Fagfornyelsen
 • Språkløyper
 • Tidlig innsats
 • Nasjonale prøver
 • Lesevansker
 • Lesing som grunnleggende ferdighet
 • Overgang fra barnehage til skole
 • Vurdering av lesing
 • Undervisningsplanlegging med fokus på lesing

Arbeidsfordeling

Ledelsen hos samarbeidspartneren har ansvar for det interne arbeidet for kompetanseutvikling i sine skoler og barnehager.
Lesesenteret har ansvar for at det faglige innholdet er forskningsbasert og tilrettelagt, slik at det har relevans for de utfordringene barnehagen og skolen møter.  

Behovsanalyse

Før kompetanseutviklingen starter, er det nødvendig å finne fram til hvilke behov samarbeidspartneren har for utvikling. Dette kan gjøres som et forarbeid av samarbeidspartneren, eller i fellesskap. Endelige tema bør bestemmes i dialog med Lesesenteret.

Gjennomføring

Partene avklarer arbeidsmåter og innsats sammen, basert på lokale behov og i sammenheng med strategier og etablerte arbeidsformer i regionene.

Lesesenteret ønsker å etablere et godt samarbeid med lederne i alle faser av arbeidet. Dette kan ta form av både fysiske og/eller digitale møter.

Det kan også være aktuelt å etablere eller arbeide med lærende nettverk av ledere og ressurspersoner.
Nettressursen Språkløyper kan være interessant å bruke ved arbeidsplassbasert kompetanseutvikling, og Lesesenteret kan også veilede i bruk av denne.
Alt arbeid skal bygge på erfarings- og forskningsbasert kunnskap.

Evaluering

Lesesenteret ønsker at partnerne i etterkant av samarbeidet gjennomfører en evaluering om partnerskapet har ført til utvikling som kan komme barn og elever til gode. Det vil også være aktuelt å evaluere selve samarbeidet.