MENY

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen – hva er det?

Strategier og satsinger på kompetanseutvikling i skolen har de siste tiår vært initiert av departement og direktorat. I 2017 er dette endret. Kommunene skal selv definere og prioritere hvilke kompetanseutviklingstiltak de ønsker å gjennomføre. Dette er også kjent som desentralisert kompetanseutviklingsmodell (DEKOM/DEKOMP).

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen – hva er det?

Desentralisert kompetanseutviklingsmodell (også kjent som Dekom/Dekomp) går ut på at kommunene skal samarbeide med lærerutdanningene i å etablere regionale samarbeidsforum.

Disse forumene velger hvilke prosjekter som skal gjennomføres, hvilke tematiske områder det skal satses på og prioriterer hvordan midler skal fordeles. Staten vil sette overordnede rammer og premisser for støtte. Samarbeidsforumene er ikke bundet til å bruke lokale universiteter og høyskoler.

Hvorfor samarbeide med Lesesenteret?

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring, og har lang erfaring med skolebasert kompetanseutvikling. 

I over 25 år har Lesesenteret ytt bistand til landets barnehager, skoler og PP-tjenester. De siste årene har senteret vært sentralt i gjennomføringen av prosjekter som Lesing er..., Ny GIV, FYR og Ungdomstrinn i utvikling, hvor senteret har hatt kontakt med landets lærerutdanninger og deltakende kommuner. 

Lesesenteret har ansvar for Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019, som er tidenes største norske løft for språk, lesing og skriving. Språkløypers mange gratis, nettbaserte ressurser har blitt tatt svært godt imot av landets barnehager og skoler, og gjennom Språkløyper bistår Lesesenteret kommuner i arbeidet med barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. 

Språkkommuner er et av tiltakene i Språkløyper der kommuner og fylkeskommuner bruker ressurspersoner/ressurslærere som støtte til utviklingsarbeidet i barnehage og skole. Med faglig veiledning fra Lesesenteret etableres lokale faglige nettverk innenfor områdene språk, lesing og skriving. Erfaringer fra dette arbeidet vil være nyttig å bruke i ny modell for kompetanseutvikling i skolen. 

Utdanning
Lesesenteret kjenner barnehager og skolers behov også fra utdanningssiden. Senteret driver en rekke videreutdanningstilbud, herunder videreutdanning i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet og videreutdanning for barnehagelærere. Universitetet i Stavanger er eneste studiested som driver utdanning for lærerspesialister i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring. Her er Lesesenteret en stor bidragsyter. Senterets ansatte er til daglig involvert i både barnehage- og grunnskolelærerutdanning og i mastergrads- og doktorgradsutdanning. 

Forskning
Forskerne ved Lesesenteret leder og samarbeider om mange store forskningsprosjekt innen utdanning. I mange av disse prosjektene samarbeider Lesesenteret tett med barnehager og skoler over hele landet. Praksisnær forskning ligger som basis for det senteret formidler til barnehager og skoler.

Hvordan samarbeide med Lesesenteret? 

Den desentraliserte kompetanseutviklingen legger opp til et samarbeid mellom kommunene og lærerutdanningene fra før søknad er sendt til evaluering er foretatt. Dersom lesing er et ønsket tema i et samarbeid, kan det å involvere Lesesenteret på et tidlig tidspunkt være et godt valg, slik at kunnskapen som finnes på Lesesenteret kan brukes i utforming av det faglige innholdet. 

Lesesenteret har erfaring med flere måter å tenke skolebasert kompetanseutvikling på, både ansikt til ansikt og digitalt. Lesesenteret kan derfor også være en part å tenke sammen med når det gjelder utforming og organisering av kompetanseutviklingen. 

Lesesenterets erfaring med skoleutvikling viser at det vil være av stor betydning å ha solide ressurspersoner til å lede utviklingsarbeidet på skolene. Å veilede slike ressurspersoner har vært en av de viktigste oppgavene til Lesesenteret i flere av de store, nasjonale satsingene senteret har gjennomført. Denne erfaringen kan trekkes inn i planer og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak i kommunene. Lesesenteret kan delta i nettverk for ressurspersoner, veilede dem eller samarbeide med dem om utviklingsarbeid på skolene. 

På sikt vil det være mulig å samarbeide med Lesesenteret om å organisere poenggivende videreutdanning innenfor en desentralisert ordning. 

Hva er god leseundervisning?

God leseundervisning kjennetegnes ved at den skaper elever som kan bruke lesing for å nå sine mål, videreutvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet.

Komponenter i god leseundervisning kan være å:

  • utvikle lesere som er motiverte og engasjerte 
  • utvikle lesere som har gode avkodingsferdigheter
  • utvikle strategiske og målrettede lesere
  • utvikle lesere med gode språklige ferdigheter

Lesesenteret har utarbeidet ressurser for å synliggjøre hvordan teorier om god leseopplæring kan omformes til praksis, og kan bidra i samarbeid med UH og kommuner for å styrke lærerne i å drive god leseundervisning.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om muligheter for samarbeid eller partnerskap, ta gjerne kontakt med oss på lesesenteret@uis.no