MENY

Samarbeid og partnerskap med skolesektoren

Gjennom "Desentralisert kompetanseutvikling" (DEKOM) skal kommuner inngå partnerskap med universiteter eller høyskoler. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er en naturlig partner når lesing er tema for kompetanseutviklingen.

mannlig lærer

I Stortingsmelding 21 (2016-17): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen får kommuner og skoler større handlingsrom til å drive systematisk skoleutvikling. Regjeringen stiller i meldingen krav til kommuner og fylkeskommuner om å jobbe systematisk for å bedre læringsmiljø og læringsutbytte, gjennom samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Les også: Ny modell for kompetanseutvikling i skolen

Når lesing er tema for kompetanseutvikling, er det naturlig å vurdere Lesesenteret som en partner i et langsiktig samarbeid. Som forskningssenter ved Universitetet i Stavanger kan vi bidra inn i det faglige innholdet i satsinger på lesing, være med på å utforme og organisere kompetanseutvikling, og veilede ressurspersoner og nettverk.

Konstruktive møter mellom teori og praksis

Lesesenteret kan være med i to typer partnerskap: Direkte mellom Lesesenteret og samarbeidspartneren, eller i et samarbeid hvor et lokalt universitet eller høyskole har hovedansvaret, men hvor Lesesenteret bistår med spisskompetanse innen språk eller lesing. I begge tilfeller er det ønskelig med en tidshorisont på minst ett år.

Langsiktig samarbeid for utvikling og endring

Et vellykket utviklingsarbeid fører til at det som først er nytt, etter hvert blir til etablerte arbeidsmåter. Det er dette som er målet med et partnerskap med Lesesenteret. I møtet mellom fagpersoner fra akademia og praksis, ligger et potensiale til å utvikle ny kunnskap hos begge parter.

Å omsette teoretisk baserte modeller og forskningsbaserte konsept til praksis er et langsiktig arbeid. Det innebærer at alle involverte er innstilt på å gå inn i en læringsprosess, og at begge parter har respekt for hverandres erfaringsverden og et ønske om å lære av hverandre. Når dette er til stede, ligger mye til rette for et vellykket og konstruktivt partnerskap på kort og lang sikt.

Lesesenteret legger vekt på at samarbeidspartnere må være innstilt på å se på og utvikle sin egen praksis med et kritisk blikk, og være innstilt på å gjøre dette i samarbeid med kollegene. Arbeidet krever god ledelse, god organisering og tilstrekkelig med tid.

Les gjerne mer om hva et partnerskap med Lesesenteret kan innebære, eller kontakt oss for mer informasjon.