MENY

Vanlige spørsmål om Two Teachers

Two Teachers vil involvere hele 150 norske deltagerskoler. Her svarer Lesesenteret på de vanligste spørsmålene fra deltagerne i forskningsprosjektet.

Hva går Two Teachers ut på?
Two Teachers er et forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal undersøke effekten av økt lærertetthet i leseopplæringen. Two Teachers vil følge elever i 300 skoleklasser ved 150 deltagerskoler fra de begynner i første til de går ut av fjerde trinn. Våren 2016 ble det holdt kurs for lærere og rektorer ved deltagerskolene, og prosjektet startet opp for fullt ved skolestart høsten 2016.
Les mer om Two Teachers.

Hvem deltar i prosjektet?
150 skoler i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Oppland, Rogaland og Vest-Agder deltar i Two Teachers.

Hva innebærer det å delta?
Én førsteklasse ved hver deltagerskole har fra og med høsten 2016 blitt tilført en ekstra lærerressurs. Den ekstra læreren skal brukes i leseopplæringen, som er 8 undervisningstimer (á 45 minutter) i uka i første klasse. Det vil være de samme klassene som deltar i prosjektet gjennom hele fireårsperioden.

I tillegg er skolene delt inn tilfeldig i tre grupper:
Gruppe 1 får en ekstra lærer inn i leseundervisningen.
Gruppe 2 får ekstra inn lærer inn i leseundervisningen, i tillegg til at lærerne på første til fjerde trinn skal arbeide systematisk med å utvikle sin kompetanse knyttet til leseopplæringen.
Gruppe 3 får ekstra lærer, lærerne på første til fjerde trinn skal arbeide systematisk med å utvikle sin kompetanse knyttet til leseopplæringen, og skolen blir tillagt føringer for hvordan lese- og skriveopplæringen skal gjennomføres.

Alle skolene vil få tilbud om kursing, men innhold og omfang vil variere avhengig av hvilken deltagergruppe den enkelte skole/klasse blir plukket ut til å være med i.

Hvilken kompetanse må den ekstra læreren ha?
Læreren må være kvalifisert til å jobbe på 1. til 4. trinn.
Dersom førskolelærere/barnehagelærere skal inn i stillingen, må de ha etterutdannelse eller tilleggsutdannelse som kvalifiserer til å arbeide på 1. til 4. trinn.
Kontakt prosjektledelsen dersom du er usikker på om en kandidat har riktig kompetanse.

Hvor mye arbeid medfører deltagelse for skoler i Gruppe 2 eller 3?
Den skolebaserte kompetanseutviklingen skal gjennomføres i tråd med materiell som leveres fra Lesesenteret og i tråd med skisserte arbeidsformer.
Materiellet består at ferdige økter som inneholder bl.a. filmer, forelesninger, refleksjonsspørsmål og små oppgaver som lærerne skal prøve ut i sin egen praksis. Hver slik økt varer i 60 minutter.
Opplegget vil ikke innebære at lærerne skal levere inn noen oppgaver.
Skolen må påberegne å bruke gjennomsnittlig 1 time i uka på dette arbeidet. Dette inkluderer imidlertid tiden i klasserommet der læreren prøver ut ting i tråd med innspillene i materiellet fra Lesesenteret. Det er imidlertid skolen som skolen som selv skal legge en plan for hvordan arbeidet skal organiseres. Skolen vil dermed kunne variere mellom å bruke planleggingsdager og fellestid.

Vil deltakelse i prosjektet føre til at noen deltagerskoler eller deltagerklasser får færre ressurser enn de ellers ville fått?
Two Teachers tar utgangspunkt i eksisterende ressurser ved hver enkelt skole. Deltagelse i prosjektet går på ingen måte ut over allerede tildelte ressurser. Skoler som allerede har fått ekstra lærerressurser vil  beholde disse, uansett hvilken deltagergruppe de blir plukket ut til å være med i. Ingen elever vil få færre ressurser enn de har krav på som en konsekvens av deltagelse i prosjektet.

Hva skjer dersom klassen oppløses i prosjektperioden?
Hvis klassen oppløses går skolen ut av prosjektet.

Kan man endre på lærertettheten i deltakerklassene?
Skolene kan endre på lærertettheten i klassene, så lenge dette skjer både i kontrollklassen og i tiltaksklassen, og i nær dialog med prosjektledelsen Two Teachers.

Hva er konsekvensen dersom den ekstra læreren i tiltaksklassen av forskjellige årsaker er fraværende?
Læreren skal i utgangspunktet være tilstede i alle timene. Dersom læreren har fravær i enkelttimer, er det ønskelig at klassen tar igjen disse timene. Fraværet skal rapporteres til prosjektledelsen i ukentlige rapporter.

Hva skjer dersom elever starter eller slutter i klassen?
Alle endringer i klassesammensetning må rapporteres til Two Teachers prosjektledelse. Større endringer kan få betydning for skolens deltakelse i prosjektet.

Hvem er avtalen signert med?
Skoleeier har signert avtalen som forplikter skolene til deltakelse.

Hvor lenge varer prosjektet?
Two Teachers startet opp ved skolestart 2016, og skal foregå i fire år. Elevene vil bli fulgt til de går ut av videregående skole.

Kan skolen få tak i kartleggingsmaterialet som samles inn i løpet av prosjektet?
Nei. Dataene blir anonymiserte og kan ikke returneres til skolen.

Hvor kan vi få tak i mer informasjon?
Informasjon vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, hos Norges Forskningsråd og på Two Teachers' Facebookside. Informasjonsskriv vil bli sendt ut til foreldre og skoler.

Kontorsjef Karoline Høibo ved Lesesenteret kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Lærer og gutt

(Foto: Elisabeth Tønnessen)