MENY

Skolebarns utvikling

Hovedmålsettingen i prosjektet er å bidra til økt kunnskap om utvikling av ferdigheter innenfor og mellom områdene lesing, staving og regning i skolealder. Et delmål er å identifisere faktorer fra barns tidlige utvikling innenfor områdene språk, matematikk, bevegelse og sosial kompetanse i barnehagealder som kan fremme eller hemme god lese-, stave- og regneutvikling.

Et annet mål er å heve kompetansen innenfor områdene lesing og regning hos lærerne i skolen, og det er til nå tilbudt og gjennomført 31 kurs for lærere på 1., 2. og 3. trinn i Stavanger kommune. Kursvirksomheten vil fortsette så lenge prosjektet pågår.

Deltakerne er de samme i prosjektet Barnehagebarns utvikling. Prosjektet startet høsten 2011 da de eldste barna i prosjektet Barnehagebarns utvikling (barn født i 2005) startet i 1. klasse. Datainnsamlingen i prosjektet vil pågå i tidsrommet fra våren 2013 til høsten 2017. Ferdigheter i lesing, skriving og regning blir kartlagt når de går i 2. og 5. klasse. Barna er da ca. 7 ½ og 9 ½ år gamle. Det blir i dataanalysene kontrollert for ulikhet i alder.

Elevenes ferdigheter i lesing, staving og regning blir kartlagt ved bruk av de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning når elevene går i 2. klasse. Disse prøvene har takeffekt. Derfor blir det i tillegg benyttet 4 prøver uten takeffekt for å få mer informasjon om lese-, stave- og regneferdighetene til alle elevene. 

Høsten i 5. klasse blir barnas ferdigheter i lesing og regning kartlagt med de obligatoriske nasjonale prøvene i lesing og regning. Tilleggsprøvene som ble brukt på 2. trinn, blir også benyttet på dette trinnet.

Prosjektleder: Anne Elisabeth Dahle