MENY

Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere

Minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet leser varierte tekster i løpet av sin skolehverdag, uavhengig av om de er elever i innføringsklasser eller delvis eller fullt integrert i ordinære klasser. Her presenteres to undervisningsopplegg hvor lesing er samordnet med muntlig trening.

Eksempel 1. Lese dikt med innlevelse og synge sanger:

Å lese dikt eller synge sanger har både en opplevelsesside og kan brukes som del av språklæringen. I tillegg er det en arbeidsmåte som samler gruppa, selv om elevene har ulik alder og botid i Norge. Ved siden av å gi gode opplevelser, vil det å lese dikt eller synge sanger være en fin måte å øve ordforråd og uttale på. For å være sikker på at elevene forstår innholdet, forklarer læreren tekstene og setter dem inn i en kontekst før elevene leser. Man må ofte orientere seg litt i ulike sanger og dikt sammen med elevene for å finne noe som appellerer til dem.

Å øve uttale gjennom dikt og sanger gir mulighet til å repetere lyder, sekvenser av lyder og ord på en naturlig måte. Ved muntlig arbeid på denne måten øver man både på lyder i norsk, rytme og trykk. Det er viktig å eksperimentere med språklyder på begynnernivået for å få en god leseutvikling.

Det er viktig å ha tilstrekkelige muntlige ferdigheter i norsk før elevene skal lese og skrive på norsk, fordi å ”knekke lesekoden” handler om å analysere et muntlig språk man mestrer i mindre enheter og knytte dette til skriftspråket.

 

Eksempel 2. Samfunnet inn i klasserommet:

I denne opplæringssekvensen forenes samfunnsfaglige temaer med muntlig bearbeiding av ordforråd, samtidig som eleven får lesetrening.

Klassen arbeider med temaer som hentes fra Supernytt, en sending på ca åtte minutter. Hver sending inkluderer som regel både innenriks- og utenriksnyheter og temaer knyttet til barns hverdag.

Læreren skriver nøkkelord under hvert tema mens elevene ser nyheten. Når sendingen er ferdig og hver nyhet har fått mellom 4-10 nøkkelord, gjennomgås ordene og temaene.

Etter den første økten med fokus på innhold og bakgrunnskunnskap følger felleslesning av nøkkelordene i ”kor” etter læreren. Målet her er å øve uttale og forklare ordenes oppbygging. Deretter ser elevene nyhetene en gang til og lytter aktivt etter nøkkelordene. Som siste oppgave velger elevene seg hver sin nyhet og forteller læreren om den ved å lese nøkkelordene. I denne øvelsen er det viktig å la elevene fortelle eller lese uten å korrigere dem. Ved å jobbe aktivt med lyttestrategier, ordforklaringer og samtale rundt innholdet i nyhetene vil elevene ha knagger å henge ordene på.

Å bruke aktuelle nyheter som innfallsvinkel, er svært ofte engasjerende for både lærer og elever, og det gir mulighet for å snakke om emner som elevene allerede kan har hørt noe om allerede fra nyhetssendinger på morsmålet eller på norsk. Denne øvelsen gir også grunnlag for å ta opp viktige temaer som en ofte ikke finner i lærebøkene. 

 

Hele artikkelen kan du lese her: Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere

Artikkelen er skrevet av: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)