MENY

Hvordan arbeide med fagbegrep i en avisartikkel?

I dette eksempelet er en artikkel fra Stavanger Aftenblad med tittelen ”Kokte helgener og hellig brystmelk” brukt i RLE-undervisning på 10.trinn sammen med tre ”relikvier”. Dette eksemplet handler om relikvier i kristendommen, og har fokus på begrepslæring.

I arbeidet med denne teksten vekslet læreren mellom å la elevene lese eller lytte til teksten, reflektere over teksten og å dele leseopplevelser, slik det blir beskrevet i grunnmodellen i boka Inn i teksten – Ut i livet (Lillesvangstu m.fl. 2011:17). Grunnmodellen ble valgt fordi den på en enkel måte gir rom for at elevene lærer å samtale om en tekst og uttrykke tanker om det de leser. Er det kun to personer i gruppa er det vanskelig å melde seg ut. I en utvidet samtalegruppe eller ved plenumsgjennomgang vil eleven oppleve at de har noe å bidra med fordi de allerede har hatt en læringssamtale om fagstoffet.

Grunnmodellen:

  • Lese-/lyttetid: Lese selv eller lytte til høytlesing.
  • Tenketid: Tid til å tenke over det leste. Hva jeg legger merke til, hva jeg liker/ikke liker.
  • Samtaletid: Pargruppa deler tanker om teksten.
  • Skrivetid: Hurtigskriving til teksten kan gi støtte til videre samtale.
  • Responstid: To par går sammen i firergrupper og deler det de har kommet fram til med deling av kunnskap.

I begynnelsen av timen viste læreren følgende «relikvier»; en treflis fra Jesu kors, en linduk som var brukt til å tørke Jesu svette med da han bar korset og likklede som var brukt til å svøpe Jesus inn i etter korsfestelsen. Klassen snakket litt om settingen «relikviene» kom fra, hvorfor disse var viktige og om de var ekte. Det er viktig å starte med noe som vekker oppmerksomhet og fanger interessen til elevene, da er sjansen større for at flest mulig elever har fokuset sitt der det skal være – i læringsarbeidet.

I RLE er det mange vanskelige begrep, så arbeid med elevenes ordforråd er nyttig både i forkant og i arbeidet underveis med fagstoffet. Læreren fortalte at de skulle lese en artikkel fra Stavanger Aftenblad om relikvier, men at de først skulle arbeide med begrepet relikvie slik at alle hadde kontroll på dette.

Arbeidet med begrep var basert på et fast oppsett på begrepskart; elevene skulle forklare ordet, finne et synonym, lage en husketegning og bruke ordet i en setning. Da begrepskartet var ferdig utfylt, diskuterte de med sidemannen. De fikk dermed assosiert over begrepet sammen med andre. Elevene fikk i oppgave å tegne en relikvie. Tegningene gjorde at klassen fikk en nyttig diskusjon omkring hva som var relikvier. 

Høytlesing av fagtekster samler elevene om teksten. Gjennom samtale om teksten kan man utdype og forklare innholdet og fokusere på viktige begrep.

Etterlesing og læresamtale: Elevene satt i grupper på to eller tre sammen med noen som de arbeidet godt sammen med. Muntlige aktiviteter gir elevene mulighet til å dele kunnskapen sin med hverandre og snakke om det de har lært. Det å bruke egne ord kan vise om eleven har forstått teksten og klart å gjøre den til sin egen.

Elevene mente at fagstoffet ble lettere å huske når de brukte nye og kanskje uventede ting i innlæringen. Elevene likte godt å diskutere sammen. Det var også greit at debatten ble stoppet etter noen minutter, men det var litt uenighet om hva som var passende lengde. 

Elevene må bli bevisst på at de innehar store mengder med fagkunnskap som de må bli i stand til å hente fram før lesingen og knytte den gamle kunnskapen opp mot ny kunnskap og se sammenhengen mellom disse. I tillegg er det viktig å forstå fagbegrepene i teksten og bruke et presist fagspråk. Målet er at de skal bli bevisste brukere av fagspråket og ha et stort repertoar av læringsstrategier, at de vet hvordan de selv lærer best og på hvilke tekster de ulike læringsstrategiene fungerer for dem. 


Hele artikkelen finner du her: Hvordan arbeide med fagbegrep i en avisartikkel?
Artikkelen er skrevet av: Hanne Granhøy, Tastaveden skole